Aldono:Listo de oftaj rusaj verboj

(Alidirektita el Listo de oftaj rusaj verboj)

Listo de oftaj rusaj verboj baziĝas sur la "Ofteca vortaro de la moderna rusa lingvo" fare de O.N. Laŝevskaja kaj S.A. Ŝarov, kreita surbaze de la Nacia korpuso de la rusa lingvo[1]. La verboj estas ordigitaj laŭ malkresko de ilia ofteco.

Grava rimarko! En la rusa prefiksoj estas aktive uzataj ĉe la verboj kaj grave modifas ilian signifon, kio estas malfacile transdonebla en Esperanto. Ofte ili transformas la sencon al tiu de daŭra ago (tiukaze transdonebla per la verbo kun sufikso -ad-), aŭ de ago finita komplete, pri kiu oni ne povas paroli en nuntempo, sed nur en pasinteco aŭ estonteco (tiukaze kun rimarko finita ago). La rusaj tradukoj celas transdoni nuancojn de la signifoj kaj ne ĉiam povas esti senŝanĝe uzataj en tradukado. Ekzemple понимать plej ofte estos tradukata kiel kompreni, sed ĉi ti estas indikata komprenadi por substreki daŭran nuancon de la ago.

N Rusa Esperanto
1 быть esti
2 мочь povi
3 сказать diri
4 говорить paroli
5 знать scii, koni
6 стать iĝi
7 хотеть voli
8 идти iri
9 иметь havi
10 видеть vidi
11 думать pensi
12 сделать fari (finita ago), igi
13 жить vivi, loĝi
14 делать fari
15 смотреть rigardi
16 работать labori
17 понять kompreni
18 пойти ekiri
19 спросить demandi
20 дать doni
21 понимать komprenadi
22 получить ricevi
23 сидеть sidi, esti malliberigita (ĵargone)
24 оказаться evidentiĝi, trafi (iun lokon, situacion), iĝi (io, iu)
25 взять preni (finita ago)
26 прийти veni
27 являться estadi (io, iu), aperadi, venadi (al iu, realemense)
28 любить ami
29 стоить kosti
30 остаться resti
31 выйти eliri
32 начать komenci
33 считать kalkuli, konsideri, opinii
34 увидеть ekvidi
35 казаться ŝajni
36 писать skribi (akcento je а), pisi (akcento je и)
37 найти trovi, konsideri
38 стоять stari
39 решить decidi
40 пройти trairi
41 принять akcepti
42 давать donadi
43 ответить respondi
44 помнить memori
45 ждать atendi
46 находиться troviĝi
47 написать skribi (finita ago)
48 оставаться restadi
49 играть ludi
50 лежать kuŝi
51 подумать ekpensi
52 уйти foriri
53 посмотреть ekrigardi
54 вернуться reveni
55 следовать sekvi
56 читать legi
57 бывать frekventi, vizitadi
58 ходить iradi
59 начинать komencadi
60 появиться aperi
61 называть nomadi
62 прийтись esti (parenco al iu), esti ĝusta (pri vesto) (finita ago)
63 хотеться esti dezirata (laŭvorte: deziriĝi)
64 вести konduki, stiri
65 показать montri
66 поставить starigi, meti
67 бояться timi
68 происходить deveni, okazi
69 существовать ekzisti
70 становиться iĝi
71 слышать aŭdi
72 смочь ekpovi (finita ago)
73 заметить rimarki, rimarkigi
74 использовать uzi
75 пытаться provi, klopodi
76 представить prezenti, reprezenti, imagi
77 чувствовать senti
78 создать krei
79 заниматься okupiĝi, trejni sin, ekzerci
80 продолжать daŭrigi
81 слушать aŭskulti
82 узнать ekscii
83 приехать alveturi
84 отвечать respondadi, respondeci
85 рассказывать rakontadi
86 рассказать rakonti
87 представлять prezentadi, reprezentadi, imagadi
88 брать preni
89 забыть forgesi
90 провести trakonduki, pasigi
91 спать dormi
92 помочь helpi
93 приходить alvenadi
94 просить peti
95 вспомнить rememori
96 открыть malfermi
97 привести alkonduki, kaŭzi, sekvigi
98 оставить lasi, restigi, postlasi
99 спрашивать demandadi
100 принимать akceptadi
101 искать serĉi
102 войти eniri
103 назвать nomi
104 успеть sukcesi, veni ien aŭ fari ion ĝustatempe
105 произойти okazi
106 выходить eliradi
107 предложить proponi
108 пить trinki, drinki
109 глядеть gapi
110 ехать veturi
111 попасть trafi
112 начаться komenciĝi
113 верить kredi
114 держать teni
115 позволять permesadi, ebligadi
116 купить aĉeti
117 уходить foriri
118 собираться amasiĝi, kunveni
119 относиться rilati, aparteni, trakti
120 требовать postuli
121 подойти alveni, konveni
122 удаться sukcesi
123 получать ricevadi
124 умереть morti
125 сесть sidiĝi
126 случиться okazi
127 проходить trairadi, trapasadi
128 составлять kombinadi, kreadi (el elementoj)
129 приходиться estadi (parenco al iu), estadi ĝusta (pri vesto)
130 установить detekti, trovi
131 поднять levi
132 стараться peni
133 уметь scipovi
134 встать stariĝi
135 проводить kondukadi, pasigadi, akompanadi
136 бросить ĵeti, ĉesi (fumi, drinki ks)
137 объяснить klarigi
138 снять demeti (veston, aĵon), foti, filmi, ekrilati kun ino amuzcele
139 нравиться plaĉi
140 услышать ekaŭdi
141 связать ligi, kunligi, interligi
142 позволить permesi, ebligi
143 поехать ekveturi
144 положить kuŝigi, meti sur ion
145 входить eniri
146 оказываться okazadi, troviĝadi
147 показывать montradi, projekcii (filmon)
148 вызвать voki
149 касаться tuŝadi
150 отметить marki, festeni
151 заявить deklari
152 действовать agi
153 получиться okazi sukcese (laŭvorte: sukcesiĝi)
154 кричать kriadi
155 остановиться halti
156 предлагать proponadi
157 убить murdi, mortigi
158 молчать silenti
159 согласиться konsenti (finita ago)
160 сообщить sciigi
161 бежать kuri
162 петь kanti
163 вызывать elvokadi, vokadi
164 показаться ŝajnigi, montriĝi
165 принести alporti
166 выглядеть aspekti
167 служить servi
168 попросить ekpeti
169 состоять konsisti, troviĝi en iu servo (milita, polica, ŝtata ktp)
170 отдать fordoni
171 выступать elpaŝadi, elstaradi (ekster iu limo), paroli (publike)
172 ставить starigi (sur ion), veti (je io)
173 возникать estiĝadi
174 надеяться esperi
175 подняться leviĝi, supreniri (finita ago)
176 вспоминать rememorigadi
177 называться nomiĝadi, titoliĝadi
178 помогать helpadi
179 значить signifi
180 возникнуть aperi, estiĝi, ekprotesti (ĵargone)
181 звать voki, nomi
182 позвонить ektelefoni
183 хватать kaptadi, esti sufiĉa
184 выпить fortrinki, ekdrinki, fordrinki
185 потерять perdi
186 иметься esti, havebli, ekzisti
187 получаться sukcesadi, riceviĝadi
188 учиться lerni, studi
189 возвращаться revenadi
190 расти kreski
191 обнаружить trovi
192 почувствовать eksenti
193 передать transdoni
194 желать deziri
195 ожидать atendi iun
196 составить konsistigi, kombini
197 нести porti
198 определить difini, determini
199 пользоваться uzi
200 улыбнуться ekrideti
201 появляться aperadi, alvenadi
202 смеяться ridi
203 уехать forveturi
204 подходить alvenadi, konveni
205 судить juĝi
206 родиться naskiĝi
207 отказаться rifuzi, rezigni
208 считаться konsideri (kun io aŭ iu), kalkuli (pri io aŭ iu)
209 занять okupi, prunti
210 добавить aldoni
211 звонить telefoni, sonori
212 носить porti
213 начинаться komenciĝadi
214 зависеть dependi
215 построить konstrui (komplete)
216 создавать kreadi
217 встретить renkonti
218 принадлежать aparteni
219 произнести elbuŝigi
220 участвовать partopreni
221 занимать okupadi, pruntadi
222 улыбаться ridetadi
223 направить direktigi, sendi
224 обратиться alparoli, sin turni
225 выбрать elekti
226 бить bati
227 хватить sufiĉi (pasinta stato)
228 обещать promesi
229 встречаться renkontiĝi
230 напоминать memorigadi
231 упасть fali (finita ago)
232 перестать ĉesi
233 обладать posedi
234 плакать plori
235 состояться okazi (finita ago)
236 поверить ekkredi
237 собрать kolekti, amasigi, munti
238 простить pardoni
239 рассматривать konsideradi, rigardadi (fikse), traktadi
240 перейти transiri
241 мешать ĝeni, malhelpi, obstakligi
242 исчезнуть malaperi
243 объявить deklari, anonci
244 отличаться diferenciĝi, malsamiĝi, esti malsama
245 обращаться alparoladi, traktadi, sin turnadi
246 снимать demetadi (veston, aĵon), fotadi, filmadi, ekrilatadi kun ino amuzcele
247 пригласить inviti
248 соответствовать laŭi, konformi, respondi
249 закрыть fermi
250 придумать elpensi
251 попробовать ekprovi
252 приводить alkondukadi
253 достигнуть atingi
254 утверждать asertadi
255 означать signifi
256 платить pagi
257 решать decidadi
258 определять difinadi, determinadi
259 наблюдать observi
260 погибнуть perei
261 разговаривать paroladi
262 устроить aranĝi
263 есть manĝi, esti
264 собраться mobiliziĝi, prepari sin (por iriveturi ien)
265 достать atingi (tuŝi ion foran), tedi (popolece)
266 ездить veturadi
267 понравиться ekplaĉi
268 выполнять plenumadi
269 заставить igi
270 объяснять klarigadi, komprenigadi
271 выполнить plenumi
272 указать montri, rimarkigi
273 вздохнуть ekspiri, suspiri
274 находить trovadi, konsideradi
275 закончить fini
276 признать agnoski, rekoni
277 дойти atingi, ĝisiri
278 кивнуть kapjesi
279 обратить turni, konverti,
280 узнавать ekkonadi
281 встретиться renkontiĝi
282 предусмотреть antaŭvidi, anticipi
283 обеспечивать garantiadi, provizadi
284 двигаться moviĝi
285 содержать enhavi, financi
286 приезжать alveturadi
287 держаться teniĝi
288 обеспечить garantii, provizi
289 поступить fari (iun agon), iĝi lernanto studento de iu lernejo (поступить в школу/университет)
290 привыкнуть alkutimiĝi
291 открывать malfermadi
292 вырасти elkreski (kreski je certa grandeco fini kreskadon)
293 зайти eniri
294 посвятить dediĉi, inicii
295 стремиться strebi
296 измениться ŝanĝiĝi
297 удивиться miri
298 падать faladi
299 звучать soni
300 суметь sukcesi (fari ion)
301 разработать krei (ion tute novan), inventi
302 поговорить paroleti (mallonge; finita ago)
303 лететь flugi
304 совершить fari (krimon aŭ ion grandan, nekutiman)
305 строить konstrui
306 кончиться finiĝi, elĉerpiĝi
307 привезти alveturigi
308 сложиться kunmetiĝi, faldiĝi, sukcesi (pri iu afero)
309 оставлять lasadi, postlasadi
310 полагать opinii
311 висеть pendi
312 повторить ripeti
313 сыграть ludi (rolon; finita ago)
314 спасти savi
315 изменить ŝanĝi
316 повторять ripetadi
317 явиться aperi, esti
318 замечать rimarkadi, rimarkigadi
319 подать alporti, prezenti (novaĵon)
320 назначить nomumi
321 протянуть etendi
322 сохранить konservi
323 попытаться ekprovi
324 расположить situigi, favorigi
325 использоваться esti uzata
326 отправиться direktiĝi
327 садиться sidiĝadi
328 встречать renkontadi
329 говориться esti dirata
330 крикнуть ekkrii
331 готовить prepari, kuiri
332 учить lerni, studi, instrui
333 гореть bruli
334 испытывать elprovadi, spertadi
335 выделить elstarigi, doni, apartigi
336 поддерживать subtenadi
337 подниматься leviĝadi, supreniradi
338 следить spioni, spuri
339 требоваться necesi, esti postulata
340 включать ŝaltadi, inkludadi, inkluzivadi
341 собирать kolektadi, kunigadi
342 менять ŝanĝi
343 делаться esti farata
344 покупать aĉetadi
345 предполагать supozadi
346 терять perdadi
347 послать sendi
348 допустить allasi, permesi, supozi
349 прочитать tralegi
350 присутствовать ĉeesti
351 взглянуть ekrigardi
352 мечтать revi
353 подписать subskribi
354 осуществлять realigadi, efektivigadi
355 поступать faradi (iel), studentiĝadi
356 готовиться prepariĝi
357 захотеть ekdeziri
358 бороться lukti
359 отдавать fordoni, redoni
360 остановить haltigi
361 приобрести akiri
362 включить ŝalti
363 продолжаться daŭri
364 подтвердить konfirmi
365 спешить hasti
366 добиться atingi (pene)
367 отправить sendi
368 повернуться turniĝi
369 вставать stariĝadi
370 подготовить prepari
371 исходить eliri (de iu supozo), eliri
372 свидетельствовать atesti
373 ввести enigi, enkonduki
374 взяться eki (je iu afero), ekteni
375 прочесть tralegi (finita ago)
376 болеть malsani
377 вернуть revenigi, redoni
378 тянуть tiri
379 продать vendi
380 представляться prezentiĝi
381 произвести okazigi, generi
382 выступить elpaŝi, elstariĝi
383 пахнуть odori
384 познакомиться konatiĝi
385 наступить surpaŝi, veni (pri sezono)
386 предстоять antaŭstari
387 производить produktadi, generadi, okazigadi
388 перевести traduki, interpreti, transkonduki
389 разрешить permesi, solvi
390 проверить kontroli, revizii
391 меняться ŝanĝiĝi
392 выдержать elteni
393 учитывать kalkuladi, konsideradi
394 курить fumi
395 забывать forgesadi
396 заключаться konsisti (en io)
397 выбирать elektadi
398 напомнить memorigi
399 закричать ekkrii
400 организовать organizi
401 доказать pruvi
402 приносить alportadi
403 осуществляться plenumiĝadi, efektiviĝadi
404 дышать spiri
405 описать priskribi
406 прожить travivi
407 оценить taksi, pritaksi
408 рассмотреть konsideri, rigardi (detale)
409 проводиться okazi, esti okazigata
410 лечь kuŝiĝi
411 превратиться transformiĝi
412 выпустить ellasi
413 ударить bati
414 проснуться vekiĝi
415 открыться malfermiĝi
416 способствовать helpi, kontribui
417 научиться lerni (ion fari; finita ago)
418 умирать mortadi
419 стрелять pafi
420 обойтись sukcesi (sen io/iu, aŭ kun limigita kvanto de io)
421 записать registri
422 определяться estadi difinata, ŝanceliĝadi
423 подарить donaci
424 приняться eki (iun laboron; laŭvorte: ekpreni ion), ŝtoniĝi (pri mortero)
425 заставлять igadi
426 схватить kapti (precipe permane), aresti
427 пропасть malaperi, perei (figursence)
428 выдать doni (limigitan kvanton de io), fordoni (iun serĉatan al serĉatoj)
429 извинить pardoni
430 разобраться trovi solvon
431 опустить mallevi
432 страдать suferi
433 заходить eniradi
434 побежать ekkuri
435 броситься sin ĵeti (en akvon, fajron ks, aŭ ekkuri)
436 гулять promeni
437 бегать kuradi
438 засмеяться ekridi
439 найтись esti trovita (post perdiĝi), trovi solvon en komplika situacio
440 приказать ordoni
441 устать laciĝi
442 повезти bonŝanci, ekveturigi
443 рассчитывать kalkuladi
444 опубликовать publikigi
445 радоваться ĝoji
446 выразить esprimi
447 закончиться finiĝi
448 обернуться envolviĝi, transformiĝi (figursence)
449 отпустить lasi (ion aŭ iun, ne plu teni)
450 заговорить sorĉi (per sorĉaj vortoj)
451 внести enporti, kontribui
452 устраивать aranĝadi
453 выясниться klariĝi
454 догадаться diveni
455 изучать studadi
456 интересовать interesi
457 поднимать levadi
458 развиваться evolui, disvolviĝi
459 обращать turnadi, konvertadi
460 подождать atendi (iom)
461 продавать vendadi
462 бросать ĵetadi
463 поддержать subteni
464 запретить malpermesi
465 отмечать markadi, festenadi
466 отойти foriri (por nelonge se pri homo), forŝoviĝi (pri aĵo)
467 ощущать sentadi, perceptadi
468 прибыть alveni, multiĝi
469 случаться okazadi
470 сойти iri (de sur io), freneziĝi (сойти с ума)
471 поймать ekkapti (ion ĵetitan aŭ iun forkurantan)
472 заключить konkludi, malliberigi
473 признаться konfesi
474 сомневаться dubi
475 усмехнуться rideti (sarkasme)
476 договориться interkonsenti, akordiĝi
477 предоставить doni
478 удаваться sukcesadi
479 сходить iradi (de sur io, ekz. de sur ŝipo al bordo)
480 попадать trafadi
481 пустить enlasi, lanĉi
482 указывать montradi, ordonadi
483 терпеть toleri
484 сдать fordoni, sukcesi (dum ekzameno), perfidi (iun serĉatan)
485 вывести elkonduki, konkludi
486 выпускать ellasadi, liberigadi
487 вступить aniĝi, enpaŝi
488 спорить disputi
489 вытащить eltreni
490 победить venki
491 посадить sidigi, alterigi (pri aviadilo, helikoptero), malliberigi, planti
492 обсуждать priparoladi
493 заняться ekokupiĝi
494 переходить transiradi
495 торопиться hasti
496 выиграть gajni
497 надеть survesti (sur sin mem), surmeti (sur ion akran)
498 кормить manĝigi, nutri
499 переживать travivadi, postvivadi
500 потребовать ekpostuli
501 жалеть kompati, domaĝi
502 сохраниться konserviĝi
503 вынести elporti, elteni
504 отказываться rezignadi, rifuzadi
505 заглянуть enrigardi
506 защищать protekti, defendi
507 основать establi, fondi
508 лишить senigi
509 пожать manpremi, rikolti (grenon; ankaŭ figursence)
510 уезжать forveturadi
511 воскликнуть ekkrii
512 дрожать tremi
513 сообщать sciigi
514 жениться edziĝi
515 лезть enrampi, sin trudi, ĝeni
516 волноваться emociiĝi
517 поразить mirigi, trafi (pri fulmo, kuglo ks)
518 велеть ordoni (iom arkaisme kaj orgojle)
519 убивать mortigadi, murdadi
520 решиться decidiĝi, fari malfacilan decidon post duboj kaj ŝanceliĝado
521 добраться atingi (pene)
522 задуматься enpensi
523 нуждаться bezoni
524 позвать ekvoki
525 удивляться miradi
526 здравствовать esti sana (iom arkaisma)
527 передавать transdonadi
528 скрывать kaŝadi
529 запомнить memorfiksi
530 подавать donadi
531 покинуть forlasi
532 послушать aŭskulti (por mallonge), obei
533 пережить transvivi, postvivi
534 продолжить daŭrigi
535 раздаться dikiĝi (ĝentila formo), ekaŭdiĝi (pri akra sono)
536 оказывать okazigadi
537 превышать superadi
538 ловить kaptadi
539 забрать forpreni
540 испугаться ektimi
541 утвердить aprobi, deklari
542 применять aplikadi
543 убедиться konfirmiĝi
544 заменить anstataŭi, anstataŭigi
545 приглашать invitadi
546 привлечь allogi
547 везти transporti, bonŝanci
548 убрать forigi
549 предположить supozi, konjekti
550 летать flugadi
551 признавать agnoskadi
552 повести ekkonduki
553 подчеркнуть substreki
554 покрыть kovri, blasfemi (figursence), protekti (kontraŭleĝe iun kontraŭ akuzoj), fiki (besto beston en bestobredado)
555 предпочитать preferadi
556 прислать alsendi
557 жаловаться plendi
558 решаться decidiĝadi, faradi malfacilan decidon post duboj kaj ŝanceliĝado
559 успокоиться trankviliĝi
560 исключить ekskludi
561 отсутствовать malĉeesti
562 владеть posedi
563 торчать elstari (pri aĵo, ekster iu surfaco), esti sub efiko de narkotiko (ĵargone)
564 постараться ekklopodi
565 соединить kunigi
566 убедить konvinki
567 задавать faradi (demandon), ordonadi (hejman taskon)
568 заложить kaŭcii, meti (malantaŭ io kaŝe), drinki (tro multe), perfidi (ĵargone)
569 реализовать realigi, vendi (en negoco)
570 выяснить klarigi, ekscii
571 исполнять plenumadi
572 общаться komunikiĝi
573 повернуть turni
574 останавливаться haltadi
575 совершать faradi (krimon aŭ ion grandan, nekutiman)
576 воевать militadi
577 выдавать donadi (limigitan kvanton de io), fordonadi (iun serĉatan al serĉatoj)
578 задать fari (demandon), ordoni (hejman taskon)
579 ненавидеть malamegi
580 родить naski
581 наступать fari ofensivon, surpaŝadi, venadi (pri sezono)
582 выявить riveli
583 предупредить averti, preventi
584 набрать dungi, kolekti, komposti, ektelefoni
585 предназначить destini
586 уничтожить neniigi, elimini
587 учесть konsideri
588 освободить liberigi
589 воспринимать percepti
590 прекратить ĉesigi, ĉesi
591 увеличить grandigi
592 наблюдаться esti observata (laŭvorte: observiĝi)
593 объединить unuigi
594 подозревать suspekti
595 справиться sukcesi (ion fari)
596 съесть formanĝi
597 вестись esti kondukata, kredi je trompo (ĵargone)
598 отнести forporti, alkalkuli, atribui
599 упомянуть mencii
600 отдыхать ripozadi
601 проверять reviziadi, kontroladi
602 врать mensogi
603 заработать gajni (monon), lukri
604 превращаться transformiĝadi
605 создаваться kreiĝadi
606 плыть naĝi, flosi
607 побывать viziti (por mallonge; finita ago)
608 рассматриваться estadi konsiderata, estadi traktata
609 уважать estimi
610 выскочить elsalti
611 образоваться kreiĝi
612 проговорить priparoli (detale)
613 хранить konservadi, stokadi
614 обрадоваться ekĝoji
615 пропустить lasi vojon, preterlasi, pretervidi
616 танцевать danci
617 дождаться ĝisatendi
618 избрать elekti
619 завести ekfunkciigi (motoron, gramofonon), ekhavi (amikon, hundon, ks), kolerigi (ĵargone)
620 захватить okupi (perforte, kontraŭ ies volo)
621 оглянуться ekrigardi malantaŭen
622 описывать oriskribadi
623 сунуть ŝovi
624 исчезать malaperadi
625 разделить dividi
626 складываться formiĝadi, faldiĝadi
627 последовать sekvi (post io)
628 отражать speguli, rebati (atakon)
629 приближаться alproksimiĝadi
630 вступать aniĝadi, enpaŝadi
631 надоесть tedi
632 интересоваться interesiĝi
633 подлежать esti subigata (al kritiko, revizio, detruado ktp)
634 произносить elbuŝigadi, elparoladi
635 раскрыть malkovri (krimon, enigmon, sekreton ks)
636 арестовать aresti
637 целовать kisi
638 орать kriegi (laŭte), kriaĉi
639 отвести forkonduki
640 тянуться tiriĝi, treniĝi (pri tempo)
641 достаться trafi (ies manojn, feliĉe, kiel donaco, premio danke al fortuno)
642 полагаться fidadi (je iu)
643 открываться malfermiĝadi
644 сохранять konservadi
645 воспользоваться profiti (eblecon)
646 махнуть svingi
647 приобретать akiradi
648 сложить sumi, adicii, stoki, faldi
649 вскочить eksalti, salti sur (selon ks)
650 выражать esprimadi
651 понадобиться eknecesi
652 поглядеть rigardi (por mallonge)
653 сделаться fariĝi
654 поинтересоваться ekinteresiĝi
655 признаваться konfesadi
656 высказать eldiri
657 ложиться kuŝiĝi
658 проявить elmontri, riveli
659 спуститься malsupreniri
660 влиять influi
661 довести ĝiskonduki, kolerigi ekstreme (ĵargone)
662 содержаться enhaviĝi, esti financata komplete (pri homo, organizo)
663 подтверждать konfirmadi
664 защитить protekti, defendi
665 исполнить plenumi
666 заплатить pagi (finita ago)
667 управлять regadi, administradi
668 спрятать kaŝi (finita ago)
669 привлекать allogadi, respondecigadi (post krimo, fiago ks)
670 исследовать esplori
671 нанести surmeti, fari (baton)
672 приготовить prepari, kuiri (finita ago)
673 прыгать saltadi
674 вынудить devigi
675 пояснить klarigi (al iu)
676 контролировать kontroli
677 применяться aplikiĝi
678 руководить gvidi, administri, estri
679 строиться konstruiĝi
680 рассчитать kalkuli (komplete)
681 шутить ŝerci
682 молиться preĝi
683 восстановить restarigi
684 вынуть elpreni
685 рисовать desegni, pentri
686 рекомендовать rekomendi
687 приниматься akceptiĝadi, ekadi (iun laboron), ŝtoniĝadi (pri mortero)
688 настаивать insistadi, infuzadi, marceradi
689 придавать aldonadi
690 глянуть ekrigardi
691 доставить liveri, doni (plezuron, kontentiĝon ks)
692 замереть senmoviĝi
693 оказать okazigi
694 планировать plani
695 осуществить efektivigi
696 отозваться reagi (al alvoko, esprimi opinion pri iu io)
697 разбить frakasi, dispecigi, disbati
698 разойтись disiri, emociiĝi (figursence)
699 перенести transporti (permane de unu loko al alia), elteni (sukcese)
700 испытать sperti, testi
701 закрывать fermadi
702 окончить fini (laboron, lernadon, studadon)
703 оценивать taksi
704 нарушить rompi
705 ощутить eksenti
706 научить instrui (finita ago)
707 сопровождать akompanadi
708 пробовать provadi
709 стучать frapi, denunci (ĵargone)
710 выставить eksponi, forpeli
711 напечатать printi, tajpi (finita ago)
712 прикрыть kovri (por mallonge aŭ parte)
713 пускать lasi, lanĉi
714 сиять brili
715 делиться kundividi, dividiĝi
716 проживать travivadi, loĝi
717 изобразить bildigi
718 изучить studadi, esploradi
719 подвести alkonduki, fuŝi ies esperojn
720 призвать alvoki, rekrutigi
721 производиться produktiĝi
722 достигать atingadi
723 допускать allasadi, permesadi, supozadi
724 посылать sendadi
725 утратить perdi
726 захотеться ekdeziri
727 класть meti, kuŝigi
728 возразить kontesti, kontraŭi
729 грозить minaci
730 подобрать elekti, preni (de sur planko)
731 образовывать formadi
732 предполагаться esti supozata
733 проявлять riveladi, elmontradi
734 устанавливать starigadi, detektadi
735 водить kondukadi, stiradi
736 помолчать silenti (por mallonge)
737 постоять stari (por mallonge), defendi (sin mem)
738 сдавать fordonadi, luigadi, ekzameniĝadi
739 демонстрировать montri, elmontri, eksponi
740 посидеть sidi (por mallonge)
741 распространить disvastigi
742 спускаться malsupreniradi
743 догадываться divenadi, konjektadi, supozadi
744 изображать bildigadi
745 бродить vagadi
746 опираться apogadi sin
747 посоветовать rekomendi (finita ago)
748 разглядывать rigardadi (atente, detale)
749 задержать haltigi, deteni
750 нарисовать desegni, pentri (finita ago)
751 одеть vesti (iun)
752 располагаться situi
753 беседовать konversacii
754 заболеть ekmalsani
755 превратить transformi
756 доверять fidi, konfidi
757 налить verŝi, enverŝi
758 отдохнуть ripozi (finita ago)
759 покачать pumpi (por mallonge), svingigi (por mallonge)
760 течь flui
761 гнать peli
762 обусловить kondiĉigi
763 связывать ligadi, kunligadi, interligadi
764 удивить mirigi
765 биться batali, rompiĝi (pri vazoj, teleroj ks)
766 браться prenadi, ekadi (je iu afero)
767 присесть sidiĝi (por mallonge aŭ kaŭre)
768 тратить elspezi, malŝpari
769 разрушить detrui
770 волновать emociigi
771 окружить ĉirkaŭi, ĉirkaŭigi
772 плавать flosadi, naĝadi
773 развивать evoluigadi
774 спасать savadi
775 видеться prezentiĝi (mense), renkontiĝi (almenaŭ per okuloj), esti vidata
776 возглавлять estradi
777 обязать devigi
778 гордиться fieri
779 доказывать pruvadi
780 проявляться riveliĝi
781 сообразить kompreni
782 заказать mendi
783 трогать tuŝadi
784 завершить fini (ion daŭran aŭ nefinitan antaŭe)
785 отменить nuligi
786 попасться kaptiĝi
787 поцеловать ekkisi
788 пугать timigi
789 избежать eviti
790 подхватить transpreni (kargon, taskon), daŭrigi (kanton)
791 потрясти tremigi, ŝoki
792 предоставлять donadi
793 советовать konsili
794 выбросить forĵeti, elĵeti
795 доложить raporti, aldoni (al io stokita)
796 объясняться klarigi (sian konduton)
797 скрыть kaŝi
798 обидеться ofendiĝi
799 отказать rifuzi
800 повесить pendigi, pendumi
801 посетить viziti (finita ago)
802 разбираться orientiĝadi (je iu afero), esti malmuntata
803 двинуться ekmoviĝi
804 замолчать silentiĝi
805 окружать ĉirkaŭadi, ĉirkaŭigadi
806 успевать sukcesadi
807 обрести ekhavi
808 подчеркивать substrekadi
809 переводить tradukadi, interpretadi
810 полезть ekrampi (en iun ejon, ujon), inciti iun (popolece)
811 храниться stokiĝi
812 вырваться forŝiri sin (liberiĝi)
813 заинтересовать interesigi
814 издать eldoni
815 помешать malhelpi
816 ценить aprezi (alte), laŭvorte: konsideri valora
817 сравнить kompari
818 тащить treni, ŝteli (popolece)
819 совпадать koincidi, konformi
820 благодарить danki
821 направиться direktiĝi
822 пообещать ekpromesi
823 развернуть disvolvi, returni, fordirekti
824 прозвучать ekaŭdiĝi
825 соглашаться konsentadi
826 доставать elprenadi, ĝenadi (popolece)
827 зарегистрировать registri (finita ago)
828 обмануть trompi
829 обнять brakumi
830 оглядываться rigardadi malantaŭen
831 опасаться timeti
832 сменить anstataŭi, anstataŭigi (iun je ties posteno)
833 рассуждать rezonadi
834 украсть ŝteli (finita ago)
835 заявлять deklaradi, anoncadi
836 ошибиться erari
837 повысить altigi
838 поручить taskigi
839 заполнить plenigi
840 опуститься malleviĝi, malaltiĝi, sinki
841 развести dilui, trompi (ĵargone)
842 заплакать ekplori
843 заслужить meriti
844 засыпать endormiĝi (kun akcento je а), superŝuti (kun akcento je ы)
845 преодолеть superi
846 трудиться labori
847 пожалеть domaĝi, bedaŭri (finita ago)
848 лечить kuraci
849 валяться ruliĝi (laŭ neĝo ks), kuŝi nenionfare (popolece; kondamne)
850 зарабатывать lukradi
851 охватить ĉirkaŭkapti, trafi (figursence)
852 предусматривать antaŭvidadi
853 выражаться esprimiĝadi
854 доходить ĝisiradi
855 обидеть ofendi
856 обойти ĉirkaŭiri
857 сломать rompi
858 вытянуть eltiri
859 даваться esti donata
860 отвернуться forturniĝi
861 прощать pardonadi
862 рухнуть falegi (fali draste kaj brue)
863 свернуть volvi, kunvolvi, kunruli, ĉesi (figursence), ĉesigi (figursence)
864 стесняться ĝeniĝi
865 возражать kontestadi, kontraŭadi
866 выделяться elstariĝadi
867 осветить prilumi (ankaŭ figursence)
868 приступить komenci (iun laboron, sturmon)
869 пробормотать balbuti (finita ago)
870 длиться daŭri
871 изложить prezenti
872 обозначить marki
873 полюбить ekami (finita ago)
874 проиграть malgajni, aŭdigi (sonregistraĵon)
875 распахнуть dismalfermi, malfermegi (pordojn, jakon ks)
876 провожать akompanadi (ĝis iu loko)
877 реагировать reagi
878 рисковать riski
879 устроиться akomodiĝi, komfortiĝi
880 увеличиться grandiĝi
881 кончить fini
882 столкнуться kolizii, alfronti
883 заснуть endormiĝi (finita ago)
884 свести renkontigi, forigi (tatuon, makulon ks)
885 отправляться direktiĝadi, esti sendata
886 сбить debati (aviadilon, birdon; orgojlon)
887 кончаться finiĝadi, elĉerpiĝadi
888 нарушать rompadi
889 выпасть elfali
890 добиваться postuladi, strebadi
891 предупреждать avertadi
892 прервать ĉesi, ĉesigi
893 счесть konsideri (finita ago)
894 варить kuiri (en bolanta akvo)
895 полететь ekflugi
896 призывать alvokadi
897 выбраться elgrimpi, trovi elirejon el komplika situacio (malsano, bankroto ktp)
898 выделять ellasadi, eligadi, elstarigadi
899 расстрелять mortpafi, dispafi
900 разглядеть ekvidi (ion malfacile videblan)
901 успокоить trankviligi
902 кинуться sin ĵeti, ĵetiĝi
903 переставать ĉesadi
904 формироваться formiĝi
905 заглядывать enrigardi
906 задумываться ekpensi
907 командовать komandi
908 мыть lavi
909 отобрать forpreni
910 хохотать ridegi
911 скрыться kaŝiĝi
912 видать vidadi
913 выжить postvivi, seniliĝi (из ума; laŭvorte: elvivi el saĝo)
914 выносить elportadi, eltenadi
915 записывать registradi
916 перебить rompi (oston, trabon ks), trudiĝi je ies parolo, murdi (ĉiujn), mortigi (ĉiujn)
917 тронуть tuŝi
918 прятаться kaŝiĝi
919 размышлять mediti
920 располагать posedi, ĉarmi, loki
921 ломать rompadi
922 рваться strebi (pene)
923 беспокоиться maltrankviliĝi
924 заканчиваться finiĝadi, elĉerpiĝadi
925 оформить aranĝi, ornami
926 шептать susuri
927 миновать preteriri, eviti, eskapi
928 разделять kundividadi, dividadi
929 сформулировать formuli, vortigi
930 наполнить plenigi
931 поздравлять gratuladi
932 покидать foriradi, forlasadi
933 блестеть brili
934 вносить enportadi
935 коснуться ektuŝi
936 потребоваться esti postulita, esti necesa (finita ago; laŭvorte: postuliĝi, necesiĝi)
937 вложить enigi, enmeti, deponi (monon)
938 понести ekporti, ekparoli (plurajn stultaĵojn ks)
939 прошептать susuri (finita ago)
940 рассмеяться ekridi
941 творить krei
942 планироваться esti planata
943 уступать cedadi
944 обсудить priparoli
945 оторвать forŝiri
946 убежать forkuri
947 добавлять aldonadi
948 поделиться kundividi (finita ago)
949 потянуться ektiriĝi (al io iu)
950 выслушать aŭskulti (iun, komplete, finita ago)
951 набирать dungadi, kolektadi, kompostadi
952 отрезать fortranĉi
953 заботиться zorgi
954 почитать estimegi, adori
955 вводить enigi
956 пожелать ekdeziri
957 посещать vizitadi, frekventadi
958 потянуть ektiri (ankaŭ traŭmi muskolon, tendenon)
959 походить ekiradi, simili
960 прижать alpremi
961 прислушиваться aŭskultadi (atente)
962 торговать negoci
963 гарантировать garantii
964 избавиться seniĝi
965 рождаться naskiĝi
966 возрасти altiĝi (subite; pri aŭtoritato, populareco ks))
967 ограничить limigi
968 предлагаться proponiĝi
969 предъявить prezenti (postulon, dokumenton ks)
970 прятать kaŝi
971 крутить turni
972 разобрать malmunti, analizi
973 ранить vundi
974 дружить amiki
975 расстаться disiĝi
976 уставиться gapi (senhalte al unu objekto)
977 закурить ekfumi
978 обсуждаться esti prisidkutata, esti priparolata
979 поглядывать rigardadi (de tempo al tempo)
980 дожидаться ĝisatendadi
981 кивать kapjesadi
982 сбросить forĵeti (de sur io iu)
983 уснуть endormiĝi (finita ago)
984 сниться sonĝi (pri io sonĝata)
985 бормотать balbuti
986 переехать translokiĝi
987 послышаться misaŭdiĝi
988 противоречить kontraŭdiri
989 расширить larĝigi, vastigi
990 уточнить ĝustigi, konkretigi
991 мучить turmenti
992 сниматься fotiĝi, esti demetata (pri vestoj)
993 уверять kredigi
994 бросаться ĵetiĝi, sin ĵeti
995 отложить demeti (aĵon por uzi poste), prokrasti
996 отмечаться markiĝadi, estadi markata, estadi festata
997 разбудить veki
998 распространяться disvastiĝadi, rakontadi (al vasta publiko)
999 удержаться sin deteni
1000 пострадать suferi (finita ago)
1001 сократить mallongigi, redukti

Fontoj redakti

  1. О. Н. Ляшевская, С. А. Шаров, Частотный словарь современного русского языка (на материалах Национального корпуса русского языка). М.: Азбуковник, 2009.