Aldono:Listo de oftaj rusaj substantivoj

Listo de oftaj rusaj substantivoj baziĝas sur la "Ofteca vortaro de la moderna rusa lingvo" fare de O.N. Laŝevskaja kaj S.A. Ŝarov, kreita surbaze de la Nacia korpuso de la rusa lingvo[1]. La substantivoj estas ordigitaj laŭ malkresko de ilia ofteco.

N Rusa Esperanto
1 год jaro
2 человек homo
3 время tempo
4 дело afero, negoco
5 жизнь vivo
6 день tago
7 рука brako
8 раз fojo
9 работа laboro
10 слово vorto
11 место loko
12 лицо vizaĝo
13 друг amiko
14 глаз okulo
15 вопрос demando
16 дом domo, hejmo
17 сторона flanko
18 страна lando
19 мир mondo
20 случай kazo
21 голова kapo, estro (figursence)
22 ребёнок bebo
23 сила forto, povo
24 конец fino, finaĵo
25 вид vido
26 система sistemo
27 часть parto
28 город urbo
29 отношение rilato
30 женщина virino
31 деньги mono (ĉiam plurale!)
32 земля tero, tereno
33 машина maŝino
34 вода akvo
35 отец patro
36 проблема problemo
37 час horo
38 право rajto, juro
39 нога kruro
40 решение decido
41 дверь pordo
42 образ imago, bildo
43 история historio
44 власть povo, potenco
45 закон leĝo
46 война milito
47 бог dio
48 голос voĉo
49 тысяча mil
50 книга libro
51 возможность ekpensi
52 результат rezulto
53 ночь nokto
54 стол tablo
55 имя nomo
56 область sfero, provinco
57 статья artikolo
58 число nombro
59 компания kompanio
60 народ popolo
61 жена edzino
62 группа grupo
63 развитие evoluo, evoluigo
64 процесс procezo, proceso
65 суд juĝo
66 условие kondiĉo
67 средство rimedo
68 начало komenco, komenciĝo
69 свет lumo
70 пора tempas (ion fari)
71 путь vojo (irejo)
72 душа animo
73 уровень nivelo
74 форма formo
75 связь ligo, telekomunikado
76 минута minuto
77 улица strato
78 вечер vespero
79 качество kvalito
80 мысль penso
81 дорога vojo (veturejo)
82 мать patrino (oficiala formo)
83 действие ago
84 месяц monato
85 государство ŝtato
86 язык lingvo
87 любовь amo, ŝato
88 взгляд rigardo
89 мама patrino (pli milda formo)
90 век jarcento (ankaŭ figursence)
91 школа lernejo, skolo
92 цель celo
93 общество socio, societo
94 деятельность agado
95 организация organizaĵo, organizado
96 президент prezidanto
97 комната ĉambro
98 порядок ordo, dispozicio
99 момент momento
100 театр teatro, teatrejo
101 письмо letero
102 утро mateno
103 помощь helpo
104 ситуация situacio
105 роль rolo
106 рубль rublo
107 смысл senco
108 состояние stato, riĉo
109 квартира apartamento
110 орган organo (kun akcento je о), orgeno (kun akcento je а)
111 внимание atento
112 тело korpo
113 труд laboro
114 сын filo
115 мера mezuro, ago
116 смерть morto
117 рынок merkato
118 программа programo
119 задача tasko
120 предприятие entrepreno
121 окно fenestro
122 разговор interparolo
123 правительство registaro
124 семья familio
125 производство produktado
126 информация informo
127 положение situo, stato
128 центр centro
129 ответ respondo
130 муж edzo
131 автор aŭtoro
132 стена muro
133 интерес intereso, interesiĝo
134 федерация federacio
135 правило regulo
136 управление administrado, estrado
137 мужчина viro
138 идея ideo
139 партия partio
140 совет konsilo, konsilio
141 счёт konto, kalkulo
142 сердце koro
143 движение movo, movado, trafiko
144 вещь aĵo
145 материал materialo
146 неделя semajno
147 чувство sento
148 глава estro, kapo (arkaismo), preĝeja kupolo (arkaismo)
148 наука scienco, leciono (figursence)
150 ряд vico
151 газета ĵurnalo
152 причина kialo, kaŭzo
153 плечо ŝultro
154 цена prezo
155 план plano
156 речь parolo
157 точка punkto
158 основа fundamento
159 товарищ kamarado
160 культура kulturo
161 данные datumo (ĉiam plurale!)
162 мнение opinio
163 документ dokumento
164 институт instituto, institucio
165 ход iro, irado, irejo
166 проект projekto
167 встреча renkonto, renkontiĝo
168 директор direktoro
169 срок tempolimo, periodo
170 палец fingro
171 опыт sperto
172 служба servo, servado
173 судьба sorto
174 девушка junulino
175 очередь atendovico, vico (en atendovico)
176 лес arbaro
177 состав konsisto, trajno
178 член ano, vira generilo
179 количество kvanto
180 событие evento
181 объект objekto
182 зал halo
183 создание kreado, kreaĵo, kreitaĵo
184 значение signifo
185 период periodo
186 шаг paŝo
187 брат frato
188 искусство arto
189 структура strukturo
190 номер numero, ĉambro (en hotelo), prezentaĵo (en cirko), mitralisto (ĉiu kun sia numero)
191 пример ekzemplo
192 исследование esploro, esplorado, esploraĵo, studaĵo
193 гражданин civitano
194 игра ludo
195 начальник estro
196 рост kresko, kreskado, alteco (de viva estaĵo)
197 тема temo
198 принцип principo
199 метод metodo
200 тип tipo, persono (suspektinda)
201 фильм filmo
202 край rando, regiono
203 гость gasto
204 воздух aero
205 характер karaktero
206 борьба lukto
207 использование uzado
208 размер grandeco
209 образование edukado, formiĝo, estiĝo
210 мальчик knabo
211 кровь sango
212 район distrikto, areo
213 небо ĉielo
214 армия armeo
215 класс klaso
216 представитель reprezentanto
217 участие partopreno
218 девочка knabino
219 политика politiko
220 герой heroo, rolulo
221 картина pentraĵo
222 доллар dolaro
223 спина dorso, spino
224 территория teritorio
225 пол planko, genro
226 поле kampo
227 изменение ŝanĝo, ŝanĝiĝo
228 направление direkto
229 рисунок desegno
230 течение fluo
231 церковь preĝejo, eklezio
232 банк banko
233 сцена sceno, scenejo
234 население loĝantaro
235 большинство plimulto
236 музыка muziko
237 правда vero
238 свобода libero
239 память memoro, memorkapablo
240 команда teamo, ordono
241 союз unio
242 врач kuracisto
243 договор kontrakto
244 дерево arbo
245 факт fakto
246 хозяин mastro
247 природа naturo
248 угол angulo
249 телефон telefono
250 позиция pozicio
251 двор korto, kortego
252 писатель verkisto
253 самолет aviadilo
254 объём volumeno
255 род gento
256 солнце suno
257 вера kredo
258 берег bordo
259 спектакль spektaklo
260 фирма firmao
261 способ maniero, metodo
262 завод uzino (egalas al фабрика, sed aplikeblas al aliaj industrioj)
263 цвет koloro
264 журнал magazeno, revuo
265 руководитель estro, gvidanto
266 специалист specialisto, fakulo
267 оценка takso
268 регион regiono
269 песня kanto
270 процент procento, procentaĵo
271 родитель gepatro
272 море maro
273 требование postulo, postulado
274 основание fundamento
275 половина duono
276 роман romano, amafero
277 круг rondo, cirklo
278 анализ analizo
279 стихи poemoj (preskaŭ ĉiam plurale!)
280 автомобиль aŭtomobilo
281 экономика ekonomio
282 литература literaturo
283 бумага papero
284 поэт poeto
285 степень grado
286 господин sinjoro, mastro (superulo)
287 надежда espero
288 предмет aĵo, objekto (de esplorado), fako (en lernejo)
289 вариант varianto
290 министр ministro
291 граница limo
292 дух spirito
293 модель modelo
294 операция operacio, operaco
295 пара paro
296 сон sonĝo
297 название nomo
298 ум saĝo, intelekto
299 повод preteksto, kondukilo
300 старик maljunulo
301 миллион miliono
302 успех sukceso
303 счастье feliĉo
304 ребята buboj (pri infanoj familiare pri plenkreskuloj; ĉiam plurale!)
305 кабинет laborĉambro, kabineto
306 магазин vendejo, magazeno
307 пространство spaco
308 выход elirejo, eliro
309 удар bato
310 база bazo
311 знание scio
312 текст teksto
313 защита defendo, protekto, protektilo
314 руководство gvidado, estrado, estraro, gvidantaro
315 площадь areo, placo
316 сознание konscio
317 возраст aĝo
318 участник partoprenanto
319 участок tereno, sektoro
320 пункт punkto
321 линия linio
322 желание deziro
323 папа paĉjo
324 доктор doktoro (scienca grado kuracisto)
325 губа lipo, deĵorejo, golfo (foje), makzelo (ĉe plattenajlo ks), punejo (ambaŭ kiel ĵargona versio de гаупвахта)
326 дочь filino
327 среда merkredo
328 председатель prezidanto
329 представление prezentado, prezentaĵo, imago (mensa bildo)
330 солдат soldato
331 художник pentristo, artisto
332 волос haro
333 оружие armilo
334 соответствие konformeco, respondeco
335 ветер vento
336 парень bubo
337 зрение vidkapablo
338 генерал generalo, ĝenerala direktoro (ĵargone)
339 огонь flamo
340 понятие nocio, krimula leĝaro (krimĵargone; ĉiam plurale! — понятия)
341 строительство konstruado
342 ухо orelo
343 грудь brusto, mamoj (ankaŭ plurale!)
344 нос nazo
345 страх timo
346 услуга servo
347 содержание enhavo
348 радость ĝojo
349 безопасность sekureco
350 продукт produkto, manĝaĵo (kutime plurale — продукты)
351 комплекс komplekso
352 бизнес negoco, komerco
353 сад ĝardeno
354 сотрудник kunlaboranto
355 лето somero
356 курс kurso, kurzo
357 предложение propono, frazo
358 рот buŝo
359 технология teknologio
360 реформа reformo
361 отсутствие manko
362 собака hundo
363 камень ŝtono
364 будущее estonteco
365 рассказ rakonto
366 контроль kontrolo
367 река rivero
368 продукция produktaro, stoko (en stokejo)
369 сумма sumo
370 техника tekniko
371 здание konstruaĵo
372 сфера sfero
373 необходимость neceso
374 фонд fonduso
375 подготовка preparado, sin preparado
376 лист folio
377 республика respubliko
378 хозяйство ekonomio, mastrumaĵo, bieno, viraj generiloj (popolece)
379 воля volo
380 бюджет buĝeto
381 снег neĝo
382 деревня vilaĝo (origine — vilaĝeto sen preĝejo)
383 мужик viro (iom krude), servuto (pri viro), virego (popoleca laŭdo)
384 элемент konatiĝi
385 обстоятельство cirkonstanco
386 немец germano
387 победа venko
388 источник fonto
389 звезда stelo, stelulo
390 выбор elekto, baloto (ĉiam plurale! — выборы)
391 масса maso, amaso
392 итог rezulto
393 сестра fratino, flegistino, monaĥino
394 практика praktiko
395 проведение pasigado, kondukado, aranĝado
396 карман poŝo
397 слава gloro
398 кухня kuirejo, kuirarto
399 определение difino, difinado, detektado
400 функция funkcio
401 войско armeo (iom arkaisme)
402 комиссия komisiono
403 применение aplikado
404 капитан kapitano (milita rango kaj ŝipestro)
405 работник laboranto
406 обеспечение provizado, provizaĵo
407 офицер oficiro
408 фамилия familinomo
409 предел limo, ekstremo
410 выборы baloto (politika; ĉiam plurale!)
411 учёный sciencisto
412 бутылка botelo
413 бой batalo, bato (de horloĝo)
414 теория teorio
415 зона zono, malliberejo (ĵargone)
416 отдел fako, sekcio
417 зуб dento
418 разработка ellaborado
419 личность persono, personeco
420 гора monto
421 товар varo
422 метр metro
423 праздник festo, festeno
424 влияние influo
425 читатель leganto
426 удовольствие plezuro
427 актёр aktoro
428 слеза larmo
429 ответственность respondeco
430 учитель instruisto
431 акт akto, ago
432 боль doloro
433 множество multo
434 особенность specifaĵo
435 показатель indikilo
436 корабль ŝipo
437 звук sono
438 впечатление impreso
439 частность detalo, apartaĵo
440 детство infanaĝo
441 вывод konkludo
442 профессор profesoro
443 доля parto
444 норма normo
445 прошлое pasinteco
446 командир komandestro (ankaŭ figursence)
447 коридор koridoro
448 поддержка subteno, subtenado
449 рамка kadro
450 враг malamiko
451 этап etapo
452 чёрт diablo
453 дед avo
454 собрание kunveno, kolekto
455 приём akcepto, akceptado, truko
456 болезнь malsano
457 клетка ĉelo, kaĝo
458 кожа haŭto
459 заявление deklaro, deklaracio
460 попытка provo
461 сравнение komparo
462 расчёт kalkulo, kalkulado, pago (fine de laboro), artileria skipo
463 депутат deputito
464 комитет komitato
465 знак signo
466 дядя onklo, ulo (familiara voko)
467 учёт registrado
468 хлеб pano
469 чай teo
470 режим reĝimo
471 целое tuto
472 вирус viruso
473 выражение esprimo
474 здоровье sano
475 зима vintro
476 десяток deko
477 глубина profundo
478 сеть reto
479 студент studento
480 секунда sekundo
481 скорость rapideco, rapidumo
482 поиск serĉo, serĉado
483 суть esenco
484 налог imposto
485 ошибка eraro
486 доход enspezo
487 режиссёр reĝisoro
488 поверхность surfaco
489 ощущение sento
490 карта mapo, ludkarto
491 клуб klubo, klubejo
492 станция stancio
493 революция revolucio
494 колено genuo, gento (pri israelaj gentoj en la Biblio)
495 министерство ministerio
496 стекло glaco, vitro
497 этаж etaĝo
498 высота alteco
499 бабушка avino
500 трубка tubo
501 газ gaso, gazo
502 мастер metiisto, majstro
503 поведение konduto
504 столица ĉefurbo
505 механизм mekanismo
506 передача transdonado, kluĉilo
507 способность kapablo
508 подход aliro
509 энергия energio
510 существование ekzisto, ekzistado
511 исполнение plenumo, plenumado
512 кино kino
513 сожаление domaĝo
514 заместитель viculo, anstataŭanto
515 ресурс resurso
516 акция akcio, ago
517 рождение naskiĝo
518 администрация administracio
519 стоимость kosto
520 улыбка rideto
521 артист artisto
522 сосед najbaro
523 фраза frazo
524 фигура figuro
525 субъект subjekto
526 реакция reago, reakcio
527 список listo
528 фотография foto, fotarto
529 журналист ĵurnalisto
530 май majo
531 нарушение rompo
532 заседание kunsido
533 толпа homamaso
534 больница malsanulejo
535 существо estaĵo
536 свойство eco
537 долг devo
538 поколение generacio
539 животное besto
540 схема skemo
541 усилие penado, streĉo
542 отличие diferenco
543 остров insulo
544 противник malamiko
545 волна ondo
546 реализация realigo, vendado
547 страница paĝo
548 формирование formiĝo, trupo (milita)
549 житель loĝanto
550 красота beleco
551 птица birdo
552 растение planto
553 тень ombro
554 явление apero, fenomeno
555 храм templo
556 запах odoro
557 водка vodko
558 наличие haveblo
559 ужас hororo
560 одежда vesto (ankaŭ plurale)
561 кресло brakseĝo
562 больной malsanulo
563 поезд trajno
564 университет universitato
565 традиция tradicio
566 адрес adreso, gratulmesaĝo (en dosierujo, bele ornamita)
567 декабрь decembro
568 ладонь manplato
569 сведение informo
570 цветок floro
571 лидер gvidanto
572 октябрь oktobro
573 занятие okupo, leciono (ĉiam plurale!)
574 сентябрь septembro
575 помещение ejo
576 январь januaro
577 зритель spektanto
578 редакция redakcio
579 стиль stilo
580 весна printempo
581 фактор faktoro
582 август aŭgusto
583 известие sciigo
584 зависимость dependeco
585 охрана gardistaro, gardado
586 оборудование aparataro, instalado de aparataro
587 концерт koncerto
588 отделение fako, sekcio, apartigo
589 расход elspezo
590 выставка ekspozicio (provizora)
591 милиция milico
592 переход transiro, transirado, transirejo
593 эпоха epoko
594 запад okcidento
595 произведение verko
596 родина patrujo
597 собственность propraĵo, posedaĵo
598 тайна sekreto
599 трава herbo
600 лагерь tendaro
601 имущество posedaĵo, havaĵo
602 кровать lito
603 аппарат aparato
604 середина mezo
605 март marto
606 клиент kliento
607 дама damo
608 фронт fronto
609 отрасль fako (de ekonomio)
610 стул seĝo
611 беседа konversacio
612 законодательство leĝaro
613 продажа vendo, vendado
614 повышение altiĝo, altigo
615 музей muzeo
616 след spuro
617 полковник kolonelo
618 сомнение dubo
619 понимание kompreno
620 апрель aprilo
621 князь princo
622 рыба fiŝo, fiŝaĵo
623 дума penso (arkaisme), dumao (parlamento en Rusio)
624 кодекс kodekso
625 сутки diurno
626 чудо miraklo
627 шея neko
628 судья juĝisto
629 крыша tegmento
630 настроение humoro
631 поток fluo
632 должность posteno
633 преступление krimo
634 мозг cerbo
635 честь honoro
636 пост posteno, deĵoro, fasto
637 еврей judo
638 июнь junio
639 сотня cento (ankaŭ kozaka taĉmento el cent kozakoj)
640 дождь pluvo
641 лестница ŝtuparo
642 дача feridomo, daĉo
643 установка instalado, instalaĵo, direktivo
644 появление apero, aperado
645 получение ricevo, ricevado
646 образец specimeno
647 труба dukto, tubo, trumpeto
648 главное ĉefaĵo
649 осень aŭtuno
650 костюм kompleto, kostumo
651 баба virino (iom krude, popolece), avino (popolece), kuko (speciala)
652 ценность valoro
653 обязанность devo
654 пьеса teatraĵo, muzikaĵo
655 таблица tabelo
656 вино vino
657 воспоминание rememoro
658 лошадь ĉevalo
659 коллега kolego (ankaŭ kolegino)
660 организм organismo
661 ученик lernanto, adepto
662 учреждение organizaĵo, fondado
663 открытие malfermo
664 том volumo
665 черта trajto, streko
666 характеристика karakterizo
667 выполнение plenumo, plenumado
668 оборона defendo
669 выступление elpaŝo, ekmarŝo (milita)
670 температура temperaturo
671 перспектива perspektivo
672 подруга amikino
673 приказ ordono
674 жертва viktimo
675 ресторан restoracio
676 километр kilometro
677 спор disputo
678 вкус gusto
679 признак signo (de io)
680 промышленность industrio
681 американец usonano, amerikano
682 лоб frunto
683 заключение konkludo, malliberigo
684 восток oriento
685 исключение ekskludo, escepto
686 ключ ŝlosilo, akvofonto, agordilo (muzika)
687 постановление ordono
688 слой tavolo
689 бок flanko (de korpo)
690 июль julio
691 перевод traduko, tradukado, tradukaĵo, interpreto, interpretado, interpretaĵo, ĝiro, ĝirado, transkonduko
692 секретарь sekretario
693 кусок peco
694 слух aŭdo, aŭdkapablo
695 польза utilo
696 звонок sonoro, sonorado, sonorilo, zumilo, telefonvoko
697 обстановка cirkonstanco
698 чиновник ŝtatoficisto
699 соглашение interkonsento
700 деталь detalo
701 русский ruso (same kiel la rusa)
702 тишина silento
703 зарплата salajro
704 билет bileto
705 подарок donaco
706 тюрьма malliberejo (fermita konstruaĵo kie malliberuloj loĝas en ĉeloj, malsame ol лагерь/колония, kie ili loĝas en komunaj ĉambroj en barakoj), malliberigo (ĝenerale)
707 ящик kesto
708 конкурс konkurso
709 книжка libreto (malgranda libro aŭ ĉekaroчековая книжка)
710 изучение studado, esplorado
711 просьба peto
712 царь caro
713 публика publiko
714 смех rido, ridado
715 сообщение sciigo, komunikado
716 угроза minaco
717 беда malfeliĉo
718 блок bloko
719 достижение atingo
720 назначение nomumo, destino
721 реклама reklamo
722 портрет portreto
723 масло oleo, butero (сливочное масло)
724 стакан glaso
725 урок leciono, tasko (arkaisme)
726 часы horloĝo (ĉiam plurale!)
727 крик krio
728 творчество kreado, verkado
729 телевизор televidilo
730 инструмент ilo, instrumento
731 концепция koncepto
732 лейтенант leŭtenanto
733 экран ekrano
734 дно fundo
735 реальность realo
736 канал kanalo
737 мясо viando
738 знакомый konato (same kiel por konata)
739 щека vango
740 конфликт konflikto
741 переговоры intertrakto (ĉiam plurale!)
742 запись registraĵo, registrado
743 вагон vagono
744 площадка tereno, scenejo
745 последствие konsekvenco
746 сотрудничество kunlaboro, kunlaborado
747 зеркало spegulo
748 тон tono
749 академия akademio
750 палата ĉambro (pri fako de parlamento; arkaisme ankaŭ pri ejo)
751 потребность bezono
752 ноябрь novembro
753 увеличение kresko, grandiĝo, grandigo
754 дурак stultulo
755 поездка veturo
756 обед tagmanĝo
757 потеря perdo
758 февраль februaro
759 мероприятие aranĝo
760 парк parko
761 принятие akcepto
762 устройство aranĝo, aranĝado, aranĝaĵo
763 вещество substanco
764 категория kategorio
765 сезон sezono
766 гостиница hotelo
767 издание eldono, eldonado, eldonaĵo
768 объединение unuigo, unuiĝo
769 темнота mallumo
770 человечество homaro
771 колесо rado
772 опасность danĝero
773 разрешение permeso
774 воздействие influo
775 коллектив kolektivo
776 камера kamerao, ĉelo (prizona)
777 запас rezervo
778 следствие sekvo
779 длина longo
780 крыло flugilo, alo
781 округ distrikto
782 фон fono
783 кандидат kandidato
784 родственник parenco
785 давление premo, premado
786 присутствие ĉeesto, tipo de ŝtata institucio en la Rusia imperio
787 взаимодействие interago, interagado
788 доска tabulo
789 партнёр partnero
790 двигатель motoro
791 шум bruo
792 достоинство avantaĝo, digno, bona eco
793 грех peko
794 нож tranĉilo
795 полёт flugo
796 страсть pasio
797 испытание ekzameno, elprovo
798 истина vero (pleja, absoluta vero)
799 оплата pago
800 разница diferenco
801 водитель ŝoforo (iu ajn, ankaŭ neprofesia)
802 пакет pakaĵo
803 снижение malaltigo, malaltiĝo
804 формула formulo
805 живот ventro, vivo (arkaisme)
806 капитал kapitalo
807 мост ponto
808 новость novaĵo
809 эффект efekto, efiko
810 вход eniro, enirejo
811 губернатор guberniestro
812 доклад raporto
813 смена ŝanĝo, deĵora skipo
814 убийство murdo
815 эксперт eksperto
816 автобус aŭtobuso
817 платье robo, vesto (arkaisme)
818 кадр bildo, sceno, kadrulo
819 тётя onklino
820 общение komunikiĝo
821 психология psikologio
822 лев leono
823 порог sojlo
824 проверка kontrolo
825 процедура proceduro
826 рабочий laboristo
827 ремонт riparo, riparado
828 обращение alparolo, sin turno
829 обучение instruado
830 ожидание atendo, atendado
831 памятник monumento
832 корень radiko
833 наблюдение observado, observaĵo
834 буква litero
835 доказательство pruvo
836 признание konfeso, agnosko
837 постель lito (ĝenerale, ne nur kiel konkreta meblo)
838 штаб stabo, stabejo
839 владелец posedanto
840 компьютер komputilo
841 инженер inĝeniero
842 старуха maljunulino
843 лодка boato
844 ракета raketo, misilo
845 серия serio
846 шутка ŝerco
847 вершина pinto, altaĵo
848 выпуск eldono
849 кулак pugno, kamo
850 лёд glacio
851 торговля negoco, vendado
852 нефть nafto
853 молодёжь junularo
854 цифра cifero
855 корпус korpuso
856 недостаток malsufiĉo, manko, malavantaĝo
857 сапог boto
858 сущность esenco
859 талант talento
860 эффективность efikeco
861 кофе kafo
862 полоса strio
863 основное ĉefaĵo
864 рассмотрение konsiderado, pritraktado
865 сбор kolektado
866 штат oficistaro, ŝtato (kiel subŝttato)
867 следователь enketisto
868 жильё loĝejo
869 мешок sako
870 описание priskribo, priskribado
871 куст arbusto
872 отказ rifuzo
873 замок kastelo (kun akcento je а), seruro (kun akcento je о)
874 редактор redaktoro
875 дворец palaco
876 забота prizorgado
877 пиво biero
878 диван divano
879 столик tableto
880 эксперимент eksperimento
881 печать sigelo, gazetaro, printado
882 кольцо ringo
883 пистолет pistolo
884 воспитание eduko, edukado (instruado de ne nur scioj, sed ankaŭ de moralo)
885 начальство estraro
886 профессия profesio
887 ворота pordego (ĉiam plurale!)
888 добро bono, posedaĵoj (arkaisme, figursence)
889 дружба amikeco
890 покой kvieto, ĉambro (arkaisme)
891 риск risko
892 окончание finado, finaĵo
893 дым fumo
894 брак geedzeco, fuŝaĵo (fuŝe farita aĵo)
895 величина mezrunuo, grandeco
896 записка notico
897 инициатива iniciato
898 совесть konscienco
899 активность aktiveco, aktivado, aktivaĵo
900 кость osto
901 спорт sporto
902 кредит kredito
903 господь sinjoro (pri dio)
904 майор majoro
905 конференция konferenco
906 потолок plafono
907 библиотека biblioteko, librejo, libraro
908 помощник helpanto
909 конструкция konstrukcio
910 отдых ripozo, ripozado
911 ручка anso, skribilo, maneto
912 металл metalo
913 молоко lakto
914 прокурор prokuroro
915 транспорт transporto
916 поэзия poezio
917 соединение junto, kunigo, kunigado, formacio (milita)
918 краска farbo
919 расстояние distanco
920 мечта revo
921 село vilaĝo (origine — vilaĝo kun preĝejo)
922 еда manĝaĵo, manĝo, manĝado
923 зло malbono
924 подразделение trupo, sekcio, subunuo
925 сюжет historio (prezentita en beletraĵo, filmo ks)
926 рубеж limo
927 сигнал signalo, hupo
928 атмосфера atmosfero
929 крест kruco
930 вес pezo
931 взрыв eksplodo
932 контакт kontakto, kontaktilo, kontaktito
933 сигарета cigaredo
934 восторг ravo, admiro, entuziasmo, jubilo
935 золото oro
936 почва grundo
937 премия premio
938 король reĝo
939 подъезд ŝtuparejo
940 шанс ŝanco
941 автомат aŭtomato, mitraleto
942 заказ mendo
943 мальчишка knabo (iom neformala formo)
944 очки okulvitroj (ĉiam plurale!)
945 миг momento
946 штука peco
947 чтение legado, legaĵo
948 посёлок vilaĝo (origine — fiŝkaptista, laborista aŭ ĉasista)
949 свидетель atestanto
950 ставка stabo, stabejo (de la supera komandestraro), ludmono, veto, impostokvoto
951 сумка mansako
952 удивление miro
953 хвост vosto
954 песок sablo
955 поворот turno
956 возвращение reveno, revenado, redono, redonado
957 мгновение momento
958 статус statuso
959 озеро lago
960 строй vico (milita), linio (milita), ordo
961 параметр parametro
962 сказка fabelo
963 тенденция tendenco
964 вина kulpo
965 дыхание spiro, spirado
966 версия versio
967 масштаб skalo
968 монастырь monaĥejo
969 хозяйка mastrino, posedantino
970 дочка filino (iom neformala formo)
971 танец danco
972 эксплуатация ekspluato, ekspluatado
973 коммунист komunisto
974 пенсия pensio
975 приятель amiko (ne proksima)
976 объяснение klarigo, klarigado
977 набор kompostado, tajpado, rekrutado, sortimento
978 производитель produktanto
979 пыль sablo
980 философия filozofio
981 мощность povo
982 обязательство sindevigo
983 уход foriro, forirado, prizorgado
984 горло gorĝo
985 кризис krizo
986 указание indiko, montro, direktivo, dispozicio
987 плата pago
988 яблоко pomo
989 препарат kuracilo
990 действительность realo
991 москвич moskvano
992 остаток resto
993 изображение bildo
994 сделка kontrakto (eĉ neskribita)
995 сочинение literaturaĵo, muzikaĵo
996 покупатель aĉetanto
997 танк tanko
998 затрата elspezo
999 строка linio, alineo
1000 единица unuo

Fontoj redakti

  1. О. Н. Ляшевская, С. А. Шаров, Частотный словарь современного русского языка (на материалах Национального корпуса русского языка). М.: Азбуковник, 2009.