Zahnstocher

dentligneto, dentpikileto, dentpikilo