nervuro, (Anatomie) ripo, (Architektur: Leiste) listelo